Úradná tabuľa

Úradná tabuľa obce CEJKOV

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“, ktoré ktoré podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci Cejkov zaslal (v elektronickej podobe). Informácia o zmene strategického dokumentu, možnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je prístupné na Obecnom úrade aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi   najmenej po dobu 14 dní od dnešného dňa 5.10.2020.

Oznamujeme občanom, že dnes 24.07.2020 sa v našej obci uskutoční postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby si od POLNOCI pozatvárali okná. Takisto majitelia včelstiev svoje úle s včelami. Po vykonaní postreku je potrebné zeleninu a ovocie pred konzumovaním umyť pod tečúcou pitnou vodou.
Postrek bude vykonávať firma VETERINARIUS Trebišov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy  CEJKOV

“Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027”
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci Cejkov zaslal (v elektronickej podobe). Informácia o zmene strategického dokumentu, možnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je prístupné na Obecnom úrade aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi   najmenej po dobu 14 dní od dnešného dňa 15.5.2020

pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 18.5.2020

Verejná vyhláška – Radoslav Drbul

V kancelárii obecného úradu v Cejkove a na stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

je k nahliadnutiu Plán udržateľnej mobility KSK.

Plán, ktorý sa nachádza v kancelárii OcÚ bude k nahliadnutiu, robeniu

si z neho odpisov, výpisov alebo robeniu si z neho kópií po dobu 14 dní.

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, na školský rok 2019/2020, sa uskutoční dňa 5. apríla 2019 – piatok, od 09:00 hod. Rodič, zákonný zástupca žiaka, prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 euro na základné pomôcky.