VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

DODATOK k VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov

VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Cejkov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane