Úradná tabuľa

Úradná tabuľa obce CEJKOV

pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 22.11.2021

Obstarávateľ, Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov, IČO 00331376, predložil Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov“, ktoré obci Cejkov podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zaslali. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní, predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-brehov

Zverejnené : 14.9.2021

 

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny

 !!!  ZRUŠENÉ  !!!   Oznámenie o termíne dražby hnuteľných vecí – Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.     !!!  ZRUŠENÉ  !!!

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“, ktoré ktoré podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci Cejkov zaslal (v elektronickej podobe). Informácia o zmene strategického dokumentu, možnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je prístupné na Obecnom úrade aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi   najmenej po dobu 14 dní od dnešného dňa 5.10.2020.

Oznamujeme občanom, že dnes 24.07.2020 sa v našej obci uskutoční postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby si od POLNOCI pozatvárali okná. Takisto majitelia včelstiev svoje úle s včelami. Po vykonaní postreku je potrebné zeleninu a ovocie pred konzumovaním umyť pod tečúcou pitnou vodou.
Postrek bude vykonávať firma VETERINARIUS Trebišov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy  CEJKOV

“Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027”
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci Cejkov zaslal (v elektronickej podobe). Informácia o zmene strategického dokumentu, možnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je prístupné na Obecnom úrade aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi   najmenej po dobu 14 dní od dnešného dňa 15.5.2020

pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 18.5.2020

Verejná vyhláška – Radoslav Drbul

V kancelárii obecného úradu v Cejkove a na stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

je k nahliadnutiu Plán udržateľnej mobility KSK.

Plán, ktorý sa nachádza v kancelárii OcÚ bude k nahliadnutiu, robeniu

si z neho odpisov, výpisov alebo robeniu si z neho kópií po dobu 14 dní.

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, na školský rok 2019/2020, sa uskutoční dňa 5. apríla 2019 – piatok, od 09:00 hod. Rodič, zákonný zástupca žiaka, prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 euro na základné pomôcky.