Úradná tabuľa

Úradná tabuľa obce CEJKOV

Verejná vyhláška – Radoslav Drbul

V kancelárii obecného úradu v Cejkove a na stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

je k nahliadnutiu Plán udržateľnej mobility KSK.

Plán, ktorý sa nachádza v kancelárii OcÚ bude k nahliadnutiu, robeniu

si z neho odpisov, výpisov alebo robeniu si z neho kópií po dobu 14 dní.

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, na školský rok 2019/2020, sa uskutoční dňa 5. apríla 2019 – piatok, od 09:00 hod. Rodič, zákonný zástupca žiaka, prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 euro na základné pomôcky.