COVID-19

TS_Opatrenia_oranžové až čierne okresy           18.10.2021

 

Dňa 3.6.2021 sa pod záštitou KSK uskutočnilo v našej obci očkovanie proti ochoreniu COVID-19

 

COVID-19

Od 29. apríla 2021 pokračuje na celom Slovensku v čase od 5.00 hod do 1.00 hod nasledujúceho dňa zákaz vychádzania. 

Na vykonávanie určitých aktivít je potrebné byť schopný sa preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov (ak nie je uvedené inak):

  • negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
  • negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou mRNA vakcíny (napr. Pfizer/BioNTech/Moderna), pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní, alebo
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), pričom od očkovania museli uplynúť aspoň 4 týždne, alebo
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny, pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia za posledných 180 dní.

Žiadnym z predchádzajúcich dokladov sa nemusí preukázať osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na COVID-19.

 
Výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré nepotrebujete negatívny výsledok testu alebo iný doklad:
 
-obstaranie nevyhnutných životných potrieb v čase od 5.00 do 21.00 (najmä nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)
-návšteva zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (vrátane očkovania), vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
-cesta na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 21.00, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
-cesta do lekárne
-vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu v čase od 5.00 do 21.00
-pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 21.00
-starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný
-pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okresoch zaradených do I. alebo II. stupňa ostražitosti, alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania v čase od 5.00 do 21.00
-venčenie psa alebo mačky do 1000 m od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, poskytnutie veterinárnej starostlivosti
-cesta dieťaťa do/z jasieľ
-cesta dieťaťa do/zo škôlky, cesta žiaka základnej, strednej, špeciálnej a jazykovej školy do/z školy a cesta na prijímacie konanie na vysokú školu v rámci okresu zaradeného do iného ako IV. stupňa varovania
-sprevádzanie dieťaťa do/z jasieľ, škôlky, školy alebo na prijímacie konanie v rámci okresu zaradeného do iného ako IV. stupňa varovania
-cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom v čase od 5.00 do 21.00
-cesta realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom v čase od 5.00 do 21.00
-zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 21.00 (samostatne alebo s členmi domácnosti)
-cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 21.00
-cesta na bohoslužbu alebo cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti v čase od 5.00 do 21.00.
 
Výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré potrebujete negatívny výsledok testu alebo iný doklad:
 
-cesta do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti:
v okresoch zaradených do III. a IV. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 7 dní
v okresoch zaradených do II. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 14 dní
v okresoch zaradených do I. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 21 dní
-cesta do maloobchodnej predajne/prevádzky, ktorej činnosť nie je vyhláškou ÚVZ obmedzená alebo zakázaná v čase od 5.00 do 21.00
-cesta na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR v čase od 5.00 do 21.00
-vycestovanie/pricestovanie do/zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí (cesta na rekreáciu je zakázaná aj v čase od 01.00 hod. do 05.00 hod.)
-pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okresoch zaradených do IV. stupňa varovania v čase od 5.00 do 21.00
-cesta dieťaťa do/zo škôlky, cesta žiaka prvého stupňa základnej školy a žiaka špeciálnej školy do/z školy v rámci okresu zaradeného do IV. stupňa varovania – negatívnym výsledkom sa preukazuje zákonný zástupca
-cesta žiaka druhého stupňa základnej školy a vyššie do/zo školy a na prijímacie konanie na vysokú školu v rámci okresu zaradeného do IV. stupňa varovania – negatívnym výsledkom sa preukazuje dieťa aj zákonný zástupca
-sprevádzanie dieťaťa do/z jasieľ, škôlky, školy alebo na prijímacie konanie v rámci okresu zaradeného do IV. stupňa varovania
-cesta do/zo školy, resp. výučbového zariadenia: študenti 4. – 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
-cesta na orgán verejnej moci s cieľom vykonať úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky v čase od 5.00 do 21.00
-cesta na pracovný pohovor, výberové konanie a uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 21.00
-cesta na plaváreň, do múzea, galérie, knižnice, zoo, botanickej záhrady alebo inej obdobnej inštitúcie v čase od 5.00 do 21.00
cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti v čase od 5.00 do 21.00.
 
Okres Trebišov od 12.04.2021 preradený medzi okresy s nutnosťou dodržiavania opatrení v druhom stupni varovania (COVID automat – červená). Tento stupeň platí aj naďalej , aj pre obdobie budúceho týždňa t.j. od 03.05. do 09.05.2021.

 

Dňa 17.4.2021 bolo v našej obci otestovaných 412 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 10.4.2021 bolo v našej obci otestovaných 425 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 2.4.2021 bolo v našej obci otestovaných 404 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 27.3.2021 bolo v našej obci otestovaných 405 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 20.3.2021 bolo v našej obci otestovaných 404 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 13.3.2021 bolo v našej obci otestovaných 417 ľudí – z toho 3 pozit.

Dňa 6.3.2021 bolo v našej obci otestovaných 431 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 27.2.2021 bolo v našej obci otestovaných 401 ľudí – z toho 0 pozit.

Dňa 20.2.2021 bolo v našej obci otestovaných 372 ľudí – z toho 1 pozit.

Dňa 13.2.2021 bolo v našej obci otestovaných 396 ľudí – z toho 2 pozit.

Dňa 6.2.2021 bolo v našej obci otestovaných 377 ľudí – z toho 1 pozit.

Dňa 30.1.2021 bolo v našej obci otestovaných 420 ľudí – z toho 2 pozit.

Skríningové testovanie

na COVID-19

v obci CEJKOV

bude prebiehať

dňa 23.1.2020

v čase :

    7:00 – 12:00

13:00-19:00

 

Dňa 23.1.2021 bolo otestovaných 426 ľudí – z toho 3 pozit.