Mesiac: jún 2019

Plán udržateľnej mobility KSK

V kancelárii obecného úradu v Cejkove a na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja je k nahliadnutiu Plán udržateľnej mobility KSK. Plán, ktorý sa nachádza v kancelárii OcÚ bude k nahliadnutiu, robeniu si z neho odpisov, výpisov alebo robeniu si z neho kópií po dobu 14 dní.